Poskytované služby

V Domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov .

Odborné činnosti:

 • – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rozvoj pracovných činností

 Obslužné činnosti:

 • – ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti:

 • – osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť
 • – zastupovanie v úradnom styku
 • – zabezpečovanie zdravotníckych pomôcok a liekov
 • – nakupovanie
 • – sprostredkovanie kaderníckych a pedikérskych služieb
 • – zabezpečovanie duchovných potrieb

O obyvateľov zariadenia sa stará 27 zamestnancov.

1. Zdravotnú starostlivosť DD Močenok poskytuje lekár, ktorý navštevuje zariadenie podľa potreby prijímateľov sociálnej služby.

2. Ošetrovateľskú a nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť poskytuje personál zdravotného úseku. DD Močenok navštevuje podľa potreby  psychiater.

3. Keď je prijímateľ sociálnej služby na  dovolenke alebo je  hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení, zachová sa mu miesto  v DD Močenok až do jeho návratu.

Domov dôchodcov má 40 lôžok. Na prvom poschodí je jedenásť a na druhom deväť 2 posteľových izieb so zabudovaným umývadlom. Na I. poschodí sa nachádzajú 3 kúpelne, ošetrovňa, spoločenská miestnosť, kuchynka a WC. Na druhom poschodí je kancelária vrchnej sestry a soc. pracovníka, spoločenská miestnosť, kaplnka pre katolíkov kúpeľňa a WC. Nakoľko budova je dvojpodlažná, preprava na poschodia je zabezpečená výťahom na prepravu mobilných a imobilných obyvateľov. V každej izbe je okrem postele uzamykateľná skriňa, nočný stolík, nočná lampa, stôl a stoličky. Podlaha je pokrytá linoleom s mývateľným povrchom.

Súčasťou služieb poskytovaných v zariadení je i zabezpečovanie celodennej stravy, ktorá sa pripravuje v priestoroch moderne vybavenej kuchyne a podáva sa v príjemne zariadenej jedálni. Podáva sa racionálna strava a diabetická strava, ktorá je pre klienta zvolená podľa jeho aktuálnych zdravotných diagnóz a prispôsobuje sa i aktuálnym potrebám klientov, často i jednotlivo pre klienta. Strava je pripravovaná so zásadami zdravej výživy tak, aby bola vyvážená a bohatá na vitamíny a látky prospešné pre zdravie. Všetky jedlá sú podávané v jedálni, resp. sú klientom prinášané na izby v prípade, ak je klient ležiaci. Jedálny lístok zostavuje hospodárka v spolupráci s riaditeľkou, hlavnou sestrou a zástupcom prijímateľov sociálnej služby týždenne.

Časový rozvrh podávania stravy:

Raňajky  od 800 – 845 hod.

Obed     od 1200 – 1230 hod.

Večera   od 1800 – 1830 hod. 

Duchovná činnosťsa poskytuje v kaplnke, ktorá je súčasťou Domova dôchodcov. Každý druhý týždeň je v kaplnke katolícka svätá omša a pred prvým piatkom v mesiaci sa koná aj sv. spoveď. 

Okrem potrieb týkajúcich sa stravovania, ubytovania a ďalších odborných činností je prijímateľom sociálnej služby zabezpečovaná aj sociálna starostlivosť zahŕňajúca aj záujmovú a kultúrnu činnosť. V rámci individuálnych plánov osobnosti sa sociálna pracovníčka a ergoterapeutka snažia o individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a o maximálne možné udržanie jeho schopností.

Pobyt prijímateľov sociálnej služby mimo DD Močenok

 Vychádzky prijímateľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotných dôvodov prijímateľa sociálnej služby.