Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V DD Močenok sa poskytuje sociálna služba podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách :

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní  do Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok:

V prípade záujmu o umiestnenie je potrebné si podať :

– Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa sociálnej služby

– Na základe sociálneho a lekárskeho posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný

– Po obdŕžaní rozhodnutia si žiadateľ podá Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, jej prílohou sú:

– právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu príslušnej obce/mesta

– posudok o odkázanosti na sociálnu službu

– výmer o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne

– doklady o majetkových pomeroch /vyhlásenie o majetku fyzickej osoby/ – úradne overené

Ak žiadateľ doručí kompletnú žiadosť a je zrejmé, že je odkázaný na poskytnutie sociálnej služby, zaradí sa do zoznamu čakateľov o uzatovrenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Pri uvoľnení miesta v DD, je najvyššie zaradený v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  (najmenšie číslo v zozname) oslovený, a ak má záujem o nástup,   je  vyzvaný na nástup do DD Močenok. Pozvanie obsahuje pokyny pre žiadateľa, čo všetko potrebuje k prijatiu a upozornenie, čo nie je možné si priniesť z hľadiska hygieny.

 

Pri prijatí do DD Močenok je nevyhnutné priniesť:

– občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotný záznam

– aktuálny výmer o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne

– lekárske vyšetrenia : potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako tri dni) a potvrdenie, že nie ste bacilonosič, popis rtg pľúc ,vyšetrenie krvi na HBsAg

– spodnú bielizeň, vrchné ošatenie, obuv (označené priezviskom)

– vešiaky na šatstvo

– hygienické potreby

– lieky